Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftning

Våra livsmedelspärmar används sedan många år av de flesta tillsyns/kontrollmyndigheterna i Sverige.

Hur är pärmarna uppbyggda?: Livsmedelspärmen består av 26st häften indelade under 11 flikar. Pärmen finns nu att beställa hos oss. Den innehåller de nya EG-förordningarna om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet.

Är de bara för professionella användare?: Vårt mål har varit att göra det så lätt som möjligt att hitta i den ibland snåriga livsmedelslagstiftningen. Varje häfte har stödord i marginalen till lagtexten för att få bra överskådlighet. Dessutom finns sökordsregister i varje häfte, liksom ett gemensamt för hela pärmen. Här kan man lätt slå upp något område och få snabb hänvisning till var man kan läsa mer.

Vad händer vid lagändringar?: Vid lagändringar förs ändringarna in i aktuell lagtext och det/de häften där lagändringar har gjorts trycks om och skickas ut till Dig som prenumerant. Det tionde häftet ”Sökordsregistret” trycks alltid om eftersom ändringar i lagtexten alltid innebär att sökordsregistret måste ändras. Uppdateringar görs som regel minst två gånger per år. Har det inte gjorts några lagändringar – görs givetvis inga omtryck. Senaste uppdateringar hittar Du under fliken "Prenumeration".

Vill man köpa alkohollagen separat- se vår prislista som finns under rubriken produkter.
Även andra enstaka häften kan köpas separat- kontakta oss för prisuppgift.Komplett i 3 pärmar ca 1400 sidor, A5 eller A4-format Artikelnummer: 53000 - om även alkohollagstiftningen ska ingå 53000A

Om jag vill se pärmarna innan jag bestämmer mig? Självklart har Du som kund full returrätt inom 10 dagar för att i "hemmiljö" uppleva att detta är pärmen för just Ditt företag eller förvaltning. Vi skickar givetvis mot faktura för att slippa krångel med postförskott mm. Det är också högst troligt att våra livsmedelspärmar finns på Miljö-och hälsoskyddskontoret i Din kommun.

Livsmedelspärmarnas uppbyggnad! Komplett i 3 pärmar med 11 flikar, c:a 1450 sidor i A-5 eller A4 storlek. Artikelnummer 53000
Pris: 865:- , uppdateringar faktureras då löpande.

Pris grundpaket inklusive ett års prenumeration 1.595:-.Artikelnummer 53500.År 2 blir kostnaden 895 kr.

Vi har öppnat vår nya tjänst e-bok.se där våra produkter kan hämtas digitalt till oslagbara priser!se www.e-bok.se.

Begär gärna offert vid större beställningar.

Moms och frakt tillkommer på ovanstående.

Livsmedelslagar exempelPDF Häfte 1a:Här kan man se ett exempel på hur våra häften är uppbyggda. Sökord i marginalen för att underlätta för läsaren. I slutet av varje häfte finns sökordsregister. I häfte 10 sökordsregister för hela utgåvan. Streck i marginalen visar ändringar sedan föregående utgåva. Nöjesam läsning!
Livsmedelslagar Flik 01Häfte 1a:EUs livsmedelslag (EG)nr 178/2002. Livsmedelslagen.Livsmedelsförordningen, Föreskrifter om epidemiologisk utredning mm.
Häfte 1b:EG-förordning om offentlig kontroll ... (EG) nr 882/2004
Häfte 1c:EG-förordning om offentlig kontroll ... (EG) nr 854/2004
Häfte 1d:Beaktandesatser till EG-förordningar i hygienpaketet m.m
Livsmedelslagar Flik 02Häfte 2a:Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel, kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom EU, rapportskyldighet för myndigheten. Vägledning om offentlig kontroll
Häfte 2b:Förordning om avgift för livsmedelstillsyn, Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter
Häfte 2c:Livsmedelsverkets vägledning om uppföljning av offentlig kontroll (häftet tillkommer mars 2007)
Häfte 2e:Livsmedelsverkets vägledning om åtalsanmälan för livsmedelsbrott
Häfte 2d:Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av mindre förskolor, fritidshem och särskilda boenden m.m. Kontroll av mobila anläggningar
Livsmedelslagar Flik 03Häfte 3a:Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel, om identifikationsmärkning av livsmedelspartier, märkning av vissa livsmedel, m.m
Häfte 3b:Vägledning till föreskrifterna om märkning och presentation av livsmedel
Livsmedelslagar Flik 04Häfte 4a:Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien, om djupfrysta livsmedel, Vägledning till hygienföreskriften, EG-förordning nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport m.m av djupfrysta livsmedel
Häfte 4b:EG-förordning nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
Livsmedelslagar Flik 05Häfte 5:Vägledning om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
Livsmedelslagar Flik 06Häfte 6a:Livsmedelsverkets föreskrifter om personalhygien i häfte 6a har upphävts. Nytt häfte blir i mars 2007 Egenkontroll och HACCP
Häfte 6b:EG-förordning om livsmedelshygien
Häfte 6c:EG-förordning om hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
Häfte 6d:Vägledning till EG-förordningar (häftet tillkommer i mars 2007)
Häfte 6e:LIvsmedelsverkets vägledning om jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt
Livsmedelslagar Flik 07Häfte 7a:Socialstyrelsens allmänna råd och försiktighetsmått om mindre vattentäkter
Häfte 7b:Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (större anläggningar)
Häfte 7c:Vägledning till livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Livsmedelslagar Flik 08Häfte 8:Produktansvarslagen, produktsäkerhetslagen med förordning, lag om farliga livsmedelsimitationer
Livsmedelslagar Flik 09Häfte 9:Förteckning över livsmedelsförfattningar ordnade efter H- beteckning och J- beteckning m.m
Livsmedelslagar Flik 10Häfte 10:Sökordsregister till livsmedelshäftena 1-11
Livsmedelslagar Flik 11Häfte 11:Alkohollagen, Alkoholförordningen, Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd gällande serveringsbestämmelser - häftet ingår endast om användaren själv begärt detta
Livsmedelslagar Flik 12!:Egna anteckningar

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008