Användarvänlig litteratur inom Miljöbalken, Djurskyddslagar, Livsmedelslagar, Reach mm.
HemProdukterBeställningPrenumerationLänkarOm oss
REACH-lagstiftning/ kemikalielagstiftning

REACH-lagstiftning/ kemikalielagstiftning

REACH är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen i stora delar av kemikalieområdet. REACH börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om gällande lagstiftning.Europaparlamentet och rådet antog den 18 december 2006 förordning (EG) nr 1907/2006 dvs REACH. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007 och börjar därefter att gälla stegvis. REACH är en gemenskapsförordning som gäller direkt i Sverige. Den ersätter ett stort antal EG-rättsakter som i huvudsak haft formen av direktiv och som därför tidigare har överförts till svenska regler. REACH kommer att medföra att en stor del av svenska regler på kemikalieområdet ersätts av EU-regler. Vissa nationella bestämmelser kommer dock att krävas även i förhållande till REACH. Bl.a. gäller att tillsynen över REACH samt ansvaret för sanktioner vid överträdelser av regelverket faller på medlemsstaterna. Därför krävs en nationell reglering på dessa områden. Denna pärm är nu kompletterad med nationella regler, ett arbete som fortsätter vartefter sådana utarbetas och träder i kraft.

REACH bygger på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Genom förordningen får industrin ett tydligare ansvar för att undersöka kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Industrin skall ansvara för nödvändiga riskbedömningar samt redovisa hur ämnena kan hanteras säkert. För vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper införs ett nytt system för tillståndsprövning.

Förordningstexten i REACH är mycket omfattande och består av 141 artiklar som är indelade i 15 avdelningar. Förordningen kompletteras av 17 bilagor.

Vi på förlagshusen i Vadstena har delat upp lagtexten i olika häften efter ämnesområdena i de olika avdelningarna i förordningstexten (Grundstenarna i REACH). Dessa lagtexthäften bygger på den officiella svenska översättningen – ingen egen översättning har utförts från originalspråket – varför vi frånsäger oss ansvaret för översättningen. Vissa häften har kompletterats med nationell lagstiftning inom aktuellt ämnesområde.
Totalt c:a 700 sidor

REACH-kemikaliepärm: Pris komplett med samlingspärm A4: 765 kr utan prenumeration.Artikelnummer 64000.

REACH-kemikaliepärm med ett års prenumeration kostar 1.595:- Artikelnummer 64500. År 2 kostar en prenumeration 810 kr.

Vi har öppnat vår nya tjänst e-bok.se där våra produkter kan hämtas digitalt till oslagbara priser!se www.e-bok.se.


Begär gärna offert vi större beställningar.

Moms och frakt tillkommer.

PDF-fil exempel REACHREACH Häfte 1a:Här kan man se ett exempel på hur våra häften i REACH är uppbyggda. Sökord i marginalen för att underlätta för läsaren. I slutet av varje häfte finns sökordsregister. I REACH häfte 12 sökordsregister för hela utgåvan.
REACH Häfte 1aAllmänt avd I:REACH Syfte,tillämpningsområde och tillämpning, definitioner och allmänna bestämmelser. Nationella regler Miljöbalken kap. 14, kemiska produkter och biotekniska organismer.
REACH Häfte 1bBeaktandesatser:REACH Beaktandesatser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.
REACH häfte 2c:REACH 1907/2006 REACH, Registrering och godkännande: Nationella regler.
REACH Häfte 2aregistrering avd II-III:REACH Registrering av ämnen, information,rapporter mm.
REACH Häfte 2bBilagor I-XI:REACH Allmänna bestämmelser och bedömning av ämnen och utarbetande av kemikaliesäkerhetsrapporter. Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad mm.
REACH häfte 2cREACH Nationella regler:Registrering och godkännande, Nationella regler
REACH häfte 2dBilagor till Nationella regler:Registrering och godkännande, Nationella regler
REACH Häfte 3Information avd IV-V:REACH Information i distributionskedjan- krav och skyldigheter, Nedströmsanvändares bedömningar och skyldigheter.
REACH Häfte 4Utvärdering avd VI:REACH Utvärdering av registreringsunderlag, Ämnesutvärdering,Utvärdering av intermediärer, gemensamma bestämmelser.
REACH Häfte 5Tillstånd avd VII:REACH Tillstånd, tillståndskrav,Beviljande av tillstånd, tillstånd i distributionskedjan, kriterier för identifiering av långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen samt mycket långlivade bioackumulerande ämnen.
REACH Häfte 6aBegränsningar avd VIII:REACH Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och beredningar. Allmänna frågor, Begränsningsförfarande.
REACH Häfte 6bTillägg till bilaga XVII:REACH Bilagor tillägg 1-10.
REACH Häfte 7Avgifter avd IX:REACH Avd. IX- Avgifter
REACH Häfte 8ECHA Kemikaliemynd, avd X:Kemikaliemyndigheten
REACH Häfte 9Klassificerings-och märkningsregistret avd XI:REACH Tillämpningsområde, anmälningsplikt, klassificerings-och märkningsregistret, harmonisering av klassificering och märkning, övergångsbestämmelser
REACH Häfte nr 10Tillämpning och ikrafttr. Avd XII-XV:REACH Information, behöriga myndigheter, verkställighet, övergångs-och slutbestämmelser, förordning med instruktion för kemikalieinspektionen, insynsråd, sökordsregister.
REACH Häfte nr 11Kontroll och Sanktioner:Svensk lagstiftning anpassad till REACH inom områdena Kontroll och Sanktioner kommer, när beslut tagits, att tas in i REACH- häfte 11.
REACH Häfte nr 12Sökordsregister:Här finns användaranvisning för Förlagshusens REACH-pärm, REACH-förkortningar samt sökordsregister för den kompletta utgåvan.
REACHpärmenOmslag REACH-pärmen:Så här ser framsidan till Förlagshusens REACH-pärm ut. Givetvis-och som vanligt-är det innehållet som räknas!

© Förlagshusen F litteratur 2004-2008